در مرورگر بازی کنید
PLAY-CS.COM
زمان سرور: 02 Jun 21:30
Game version: 0.1.4#912
نمایش دعوت ها
پنهان کردن دعوت ها

17:16
One PH Cares

Private server Bravo Johnny
Map: de_dust2
Players: 7/20
Country:
Port: 27072
Statistics: No
Average skill: 62416
Average ping: 44
Connect to server

17:37
[ACE] P A L A C E 👑

Private server [ACE] Kamols
Map: cs_militia
Players: 12/20
Country:
Port: 27053
Statistics: No
Average skill: 15252
Average ping: 32
Connect to server

17:46
AZTEC AS USUAL

Private server aragorn
Map: de_aztec
Players: 20/20
Country:
Port: 27059
Statistics: No
Average skill: 4999
Average ping: 52
Connect to server

17:51
dust_in_the_WiND

Private server nanaX @ DiMUY
Map: de_dust2
Players: 20/20
Country:
Port: 27109
Statistics: No
Average skill: 22377
Average ping: 59
Connect to server

17:53
World Famous [Nitro] Clan

Private server [Nitro]Raibansurf
Map: de_dust2
Players: 18/20
Country:
Port: 27017
Statistics: No
Average skill: 16674
Average ping: 29
Connect to server

17:57
URSULA 4EVER

Private server DONA THAIS
Map: aim_aaa
Players: 9/20
Country:
Port: 27071
Statistics: No
Average skill: 101
Average ping: 21
Connect to server

18:00
World Famous [Nitro] Clan

Private server [Nitro]Raibansurf
Map: de_dust2
Players: 20/20
Country:
Port: 27017
Statistics: No
Average skill: 5390
Average ping: 30
Connect to server

18:05
URSULA 4EVER

Private server DONA THAIS
Map: aim_aaa
Players: 8/20
Country:
Port: 27071
Statistics: No
Average skill: 183
Average ping: 20
Connect to server

18:07
Motherfckers

Private server Nats
Map: ffa_rats_1337
Players: 5/12
Country:
Port: 27031
Statistics: No
Average skill: 2905
Average ping: 30
Connect to server

18:12
The Poor ReaL OG Knife Noobs

Private server ReaLAlice
Map: 35hp_2
Players: 13/20
Country:
Port: 27005
Statistics: No
Average skill: 6258
Average ping: 63
Connect to server

18:29
NO MERCY ON THESE STREETS!!!

Private server Knight Raptor
Map: de_inferno
Players: 20/20
Country:
Port: 27061
Statistics: No
Average skill: 13183
Average ping: 62
Connect to server

18:43
TROPA DO MARLIN

Private server GUGUINHA
Map: cs_assault_upc
Players: 4/6
Country:
Port: 27087
Statistics: No
Average skill: 489
Average ping: 47
Connect to server

19:28
One PH Cares

Private server Bravo Johnny
Map: de_aztec
Players: 2/20
Country:
Port: 27072
Statistics: No
Average skill: 61203
Average ping: 30
Connect to server

19:51
Play-cs.com - 2 x 2

Public server
Map: de_dust2_2x2
Players: 3/4
Country:
Port: 27878
Statistics: No
Average skill: 678
Average ping: 121
Connect to server

19:53
20

Private server Kung di rin ikaw
Map: de_dust2
Players: 18/20
Country:
Port: 27083
Statistics: No
Average skill: 24861
Average ping: 48
Connect to server

19:57
AZTEC AS USUAL

Private server aragorn
Map: de_aztec
Players: 20/20
Country:
Port: 27059
Statistics: No
Average skill: 7420
Average ping: 59
Connect to server

20:01
CLAN CARIOCA - ULTIMA SEMANA

Private server KaRIOka
Map: de_dust_go
Players: 20/20
Country:
Port: 27033
Statistics: No
Average skill: 2530
Average ping: 46
Connect to server

20:37
K N I F E

Private server #Player 13
Map: 35hp_2
Players: 17/20
Country:
Port: 27005
Statistics: No
Average skill: 4488
Average ping: 82
Connect to server

20:46
[ACE] W A S T E L A N D

Private server [ACE] Nic
Map: cs_delta_assault
Players: 7/20
Country:
Port: 27029
Statistics: No
Average skill: 6831
Average ping: 90
Connect to server

20:47
Wild Boars Butchery

Private server Iced Vanilla Latte
Map: de_dust2
Players: 15/20
Country:
Port: 27080
Statistics: No
Average skill: 23278
Average ping: 49
Connect to server

چت کجاست؟
به ما بپیوندید Discord گپ زدن!
کشور  Europe  (318) Asia  (118) Russia  (62) Brasil  (99) Peru  (10) USA (NYC)  (71) USA (LA)  (4) Turkey  (33) Ukraine  (3) Kazakhstan 
Hostage Rescue (156) Bomb/Defuse (428) Fight/Yard (6) AWP/Sniper (4) Scout/Sniper 35HP (15) AIM (20) Gun Game (60) Death Run (1) FFA (19) Hide and Seek Lobby Training Escort a VIP Grenades Surf (9) BHOP
اضافی  رتبه بندی سرورها مهارت های لازم کامل نیست با بازیکنان  
صرفه جویی
تنظیم مجدد فیلترها
Rating / Perks سرور   پخش کننده ها توسط فیلتر: 823  ↓ نقشه  
تازه کردن
     
[ACE] A L C A Z A R
Europe by [ACE] Flaviv
17/20 (31 connecting)
مهارت بازیکنان: 6175
de_nuke
دور نامحدود
اتصال
     
[ACE] M A N S I O N ❄️
Europe by [ACE] NARCOS
19/20 (9 connecting)
مهارت بازیکنان: 4968
de_train
دور نامحدود
اتصال
     
STRAWBERRY FACTORY [Skill:1000]
Europe by enVy l MrBrain
19/20 (15 connecting)
مهارت بازیکنان: 63328
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
[ACE] V I L L A 👯‍♀️
Europe by [ACE] Kamols
20/20 (8 connecting)
مهارت بازیکنان: 5194
de_survivor
دور نامحدود
اتصال
   
N O V A
Europe by NOVA*Skorpid
20/20 (13 connecting)
مهارت بازیکنان: 11104
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
 
CITADEL 🗿
Europe by sTh
11/20 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 11537
ffa_mon
دور نامحدود
اتصال
     
AZTEC AS USUAL
Europe by aragorn
17/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 12301
de_aztec
دور نامحدود
اتصال
     
VAULT HUNTERS IN TUSCAN
Asia (Singapore) by Knight Raptor
20/20 (21 connecting)
مهارت بازیکنان: 5960
de_tuscan
دور نامحدود
اتصال
 
20
Asia (Singapore) by Kung di rin ikaw
20/20 (8 connecting)
مهارت بازیکنان: 33911
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
NO MERCY ON THESE STREETS!!!
Asia (Singapore) by Knight Raptor
20/20 (13 connecting)
مهارت بازیکنان: 34439
de_inferno
دور نامحدود
اتصال
 
VOLTOU -pix 24993105701
South America (Brasil) by motocicleta
20/20 (9 connecting)
مهارت بازیکنان: 7807
gg_new_pool_day2
دور نامحدود
اتصال
     
[rj] 🔊
USA (New York City) by el_rOaChO [rj]
19/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 24352
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
[ACE] P A L A C E 👑
Europe by [ACE] Kamols
19/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 11126
cs_militia
دور نامحدود
اتصال
     
dust_in_the_WiND
Europe by nanaX @ DiMUY
19/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 7383
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Zon Pergaduhan - AWP [ON]
Asia (Singapore) by Plsavail
19/20 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: 17255
cs_delta_assault
دور نامحدود
اتصال
     
World Famous [Nitro] Clan
South America (Brasil) by [Nitro]Raibansurf
19/20 (19 connecting)
مهارت بازیکنان: 17596
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
[ACE] C A S T L E 🏰
Europe by [ACE] ROBOT HEART
18/20 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 12849
cs_delta_assault
دور نامحدود
اتصال
     
KEEP CALM And NUKE IT DOWN
Asia (Singapore) by Knight Raptor
18/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 6938
de_nuke_v2_go
دور نامحدود
اتصال
   
Enjoy and have FUN
Europe by @nooby
18/20 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 13794
de_dust
دور نامحدود
اتصال
   
World Famous [Nitro] Clan #1
South America (Brasil) by [Nitro] Gringa
17/20 (12 connecting)
مهارت بازیکنان: 986
de_mirage
دور نامحدود
اتصال
     
CLAN CARIOCA - ULTIMA SEMANA
South America (Brasil) by KaRIOka
17/20 (18 connecting)
مهارت بازیکنان: 4586
de_dust_go
دور نامحدود
اتصال
     
Grenades Trails
Europe by alexiscarel
16/20 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 7845
cs_assault
دور نامحدود
اتصال
de_dust2
Russia by RedDevil
16/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 3400
gg_dust2
دور نامحدود
اتصال
     
enVy_cuTe
USA (New York City) by WHATTHEFUCK
16/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 5440
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
       
T I T A N S___H O M E [HGS]
Europe by [HGS] JIMMY_RABBIT
16/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 6902
cs_delta_assault
دور نامحدود
اتصال
URSULA 4EVER
South America (Brasil) by DONA THAIS
15/20 (19 connecting)
مهارت بازیکنان: 427
aim_aaa
دور نامحدود
اتصال
     
K N I F E
Europe by #Player 13
15/20 (12 connecting)
مهارت بازیکنان: 1807
35hp_2
دور نامحدود
اتصال
     
NOVA* D U S K
USA (New York City) by *HannibaL
14/20 (13 connecting)
مهارت بازیکنان: 13249
cs_swetofor
دور نامحدود
اتصال
   
SHUT UP AND PLAY
Europe by 102
14/20 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 7925
cs_italy_go
دور نامحدود
اتصال
   
Hitfoni
Turkey by Adm
13/20 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 12272
cs_assault
دور نامحدود
اتصال
   
Russian Federation
Russia by Russian Federation
12/12 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 12847
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
refineria_6_6_D
South America (Brasil) by PolloLoko
12/12 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 1978
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Zer0 I E-SporT {5vs5} Pr0
Turkey by Zer0 I YurTseveNC*
11/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 14076
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
 
de_dust2
Russia by *O_o*
11/12 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: 5988
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
GG ALL DAY
USA (New York City) by Foo
11/20 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 2651
gg_simpsons
دور نامحدود
اتصال
   
Wild Boars Butchery
Asia (Singapore) by Iced Vanilla Latte
10/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 16051
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
Motherf*ckers
Europe by Nats
8/12 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 2895
ffa_rats_1337
دور نامحدود
اتصال
   
Server DGS - Pro Server
South America (Peru) by Frasquito
7/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 968
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
drim team
Russia by kos
6/6
مهارت بازیکنان: 2597
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
     
tea_party
Europe by [ACE] hush
6/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 4392
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
de_dust2
Europe by D0MINAT0R
6/6 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 200
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
mrKred
Russia by mr.Kred
6/6 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: 402
gg_new_pool_day2
دور نامحدود
اتصال
     
[ACE] C H A T E A U
Asia (Singapore) by [ACE] Sugar MaMa
6/20 (9 connecting)
مهارت بازیکنان: 591
de_mirage
دور نامحدود
اتصال
       
WTC
Europe by Partizan_
5/12 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 1445
cs_estate
دور نامحدود
اتصال
     
[ACE] W A S T E L A N D
USA (New York City) by [ACE] Nic
5/20 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 8524
cs_delta_assault
دور نامحدود
اتصال
Public Server
USA (Los Angeles) by nosferati
5/12 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 1428
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
 
iGloballs
USA (New York City) by [iGloballz] Lengua
5/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 2232
aim_aaa
دور نامحدود
اتصال
     
Lai Lai not dusty here II
Asia (Singapore) by Andy Warhol
4/20 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 11184
cs_omahabeach_ww2
دور نامحدود
اتصال
fy_2000_DELODAY
Turkey by Deloday
4/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 405
fy_2000
دور نامحدود
اتصال
   
Surfing For Fun
Europe by vintage
4/12
مهارت بازیکنان: 196
surf_combat
دور نامحدود
اتصال
 
bOt
Europe by Nesrin
4/20 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 2967
awp_india
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 2 x 2
Russia public server
4/4 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 438
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
 
🏄 Surf #1
Russia public server
4/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 138
surf_iceday2
دور نامحدود
اتصال
FAMILY COMES FIRST !
Europe by THE Garavulli
4/20 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 1319
gg_simpsons
دور نامحدود
اتصال
Zaxodi zaebal
Russia by Пездная слизь
3/12 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 905
gg_trash_metal
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 2 x 2
South America (Peru) public server
3/4 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 79
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 2 x 2
Ukraine public server
3/4 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 1718
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
U N I T Y*🐺A R 3 N A Soldiers
Turkey by Unity *VengeanCe
3/20 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 9310
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
SwordFish
Turkey by SwordFish
2/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 23557
fy_2000
دور نامحدود
اتصال
Motherf*ckers
Europe by Nats
1/12 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 3167
ffa_rats_1337
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - DeathRun 🔊
USA (New York City) public server
1/5 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 100
dr_dangerous
دور نامحدود
اتصال
     
zahodi pizdi poluchi
Europe by ебать я нуб
1/6 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: -
surf_ski_5
دور نامحدود
اتصال
   
[ACE] F O R T R E S S ⚔️
Europe by [ACE] ROBOT HEART
1/12 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 2455
aim_dusty_ak
دور نامحدود
اتصال
     
Fight Club
Asia (Singapore) by Rukawa
1/20
مهارت بازیکنان: 378
de_dust2_go
دور نامحدود
اتصال
 
OLIMPIANOS
South America (Brasil) by LUK1NH4S
0/6
مهارت بازیکنان: -
cs_assault
دور نامحدود
اتصال
   
Eletromaxzada
South America (Brasil) by Markzera
0/12
مهارت بازیکنان: -
fy_iceworld
دور نامحدود
اتصال
       
NoScope [Skill:100]
Russia by Shtillayga
0/6 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: -
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
   
OTEGEN_BATUR
Russia by OTEGEN_BATUR
0/6
مهارت بازیکنان: -
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
     
COLI INDO WARZONE
Asia (Singapore) by [COLI] MASTER YANG
0/20 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
NoCheaters
Europe by Piotrek Fengler
0/6
مهارت بازیکنان: -
cs_assault
دور نامحدود
اتصال
     
SheratonFree
Europe by Abbazer
0/12
مهارت بازیکنان: -
gg_simpsons
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 2 x 2
Kazakhstan public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
de_dust2
Europe by Jango-nik
0/6
مهارت بازیکنان: -
fy_1000
دور نامحدود
اتصال
   
essa
Europe by [HUJ] kuba
0/12
مهارت بازیکنان: -
de_cache_v2
دور نامحدود
اتصال
 
ME SO NOOB ON SURF [Skill:100]
Europe by SeTh*_CaSAbLAnkA_
0/12
مهارت بازیکنان: -
surf_iceday2
دور نامحدود
اتصال
 
Floppy Town 🪜
Europe by sTh
0/12
مهارت بازیکنان: -
hns_floppytown
دور نامحدود
اتصال
     
yessir
USA (New York City) by FR4NT1C
0/6
مهارت بازیکنان: -
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
 
2k
Turkey by Manson
0/6
مهارت بازیکنان: -
fy_snow2
دور نامحدود
اتصال
     
My Internet Laggy Feels
Europe by Molt Be
0/12
مهارت بازیکنان: -
cs_swetofor
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Russia public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_deposito
دور نامحدود
اتصال
Mokrie_schelki
Russia by PIZDA Ивaнoвнa
0/12 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
ffa_train
دور نامحدود
اتصال
     
Snow world no glitch
Asia (Singapore) by AstraEa
0/20
مهارت بازیکنان: -
cs_moskva_msc
دور نامحدود
اتصال
   
Black Mesa
Russia public server
0/10
مهارت بازیکنان: -
de_dust_mini2
دور نامحدود
اتصال
   
Vitenam WAR
Asia (Singapore) by Mancini
0/12
مهارت بازیکنان: -
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
   
camp_trad3
South America (Brasil) by Everton Luiz
0/6
مهارت بازیکنان: -
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
IAT BUYOUT
Russia by imba IAT
0/12
مهارت بازیکنان: -
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
   
Zer0 I E-SporT PubLiC*
Turkey by Zer0 I NcX*
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
[ACE] P E N T H O U S E
Asia (Singapore) by [ACE] Sugar MaMa
0/12
مهارت بازیکنان: -
aim_dusty_ak
دور نامحدود
اتصال
 
TROPA DO MARLIN
South America (Brasil) by GUGUINHA
0/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
cs_assault_upc
دور نامحدود
اتصال
  اجاره سرور خود را! هر نقشه ، هر نوع بازی ، سرور خصوصی برای دوستان یا عموم.