در مرورگر بازی کنید
PLAY-CS.COM
زمان سرور: 25 Jun 04:27
نمایش دعوت ها
پنهان کردن دعوت ها

21:59
RuN_Th4t_B4cK_tURB0

Private server [Seth]C4s4bL4nK4
Map: 35hp_2
Players: 7/20
Country:
Port: 27074
Statistics: No
Average skill: 3495
Average ping: 83
Connect to server

22:20
[rim-job]

Private server el_rOaChO [rj]
Map: de_dust2
Players: 19/20
Country:
Port: 27010
Statistics: No
Average skill: 28495
Average ping: 77
Connect to server

22:37
Black Dragon Clan of Steam

Private server sshhiinigami
Map: cs_mansion
Players: 10/12
Country:
Port: 27017
Statistics: No
Average skill: 7724
Average ping: 69
Connect to server

22:50
[ACE] D U S K

Private server [ACE] S A L L Y
Map: cs_swetofor
Players: 18/20
Country:
Port: 27044
Statistics: No
Average skill: 4489
Average ping: 121
Connect to server

22:58
[ACE] D U S K

Private server [ACE] S A L L Y
Map: cs_swetofor
Players: 19/20
Country:
Port: 27044
Statistics: No
Average skill: 2252
Average ping: 126
Connect to server

23:01
RUS server NAH!

Private server ПОХОРОННОЕ БЮРО
Map: de_dust2
Players: 10/20
Country:
Port: 27095
Statistics: No
Average skill: 62072
Average ping: 48
Connect to server

23:20
Kostolom

Private server kostolom
Map: fy_2000
Players: 8/20
Country:
Port: 27036
Statistics: No
Average skill: 4328
Average ping: 66
Connect to server

23:31
Play-cs.com - Aim Map

Public server
Map: aim_headshot
Players: 3/6
Country:
Port: 27366
Statistics: No
Average skill: 4537
Average ping: 21
Connect to server

23:35
#milf Public Server

Private server @takeiteasy
Map: de_mirage
Players: 3/20
Country:
Port: 27066
Statistics: No
Average skill: 33854
Average ping: 53
Connect to server

23:49
RuN_Th4t_B4cK_tURB0

Private server [Seth]C4s4bL4nK4
Map: 35hp_2
Players: 1/20
Country:
Port: 27074
Statistics: No
Average skill: 59
Average ping: 58
Connect to server

23:54
RuN_Th4t_B4cK_tURB0

Private server [Seth]C4s4bL4nK4
Map: 35hp_2
Players: 1/20
Country:
Port: 27074
Statistics: No
Average skill: 59
Average ping: 48
Connect to server

23:58
[ACE] D U S K

Private server [ACE] S A L L Y
Map: cs_swetofor
Players: 19/20
Country:
Port: 27044
Statistics: No
Average skill: 7430
Average ping: 115
Connect to server

00:18
[ACE] D U S K

Private server [ACE] S A L L Y
Map: cs_swetofor
Players: 14/20
Country:
Port: 27044
Statistics: No
Average skill: 3055
Average ping: 88
Connect to server

00:28
🍼「SEM╳ORAH」🍼

Private server CLA N#1 SVR BR
Map: de_dust2
Players: 17/20
Country:
Port: 27012
Statistics: No
Average skill: 13737
Average ping: 45
Connect to server

00:38
🔴 [V] VENDETTA SERVER 🔴

Private server [V] Lechitz
Map: de_dust2
Players: 17/20
Country:
Port: 27096
Statistics: No
Average skill: 26809
Average ping: 38
Connect to server

00:50
enVy

Private server enVy l RBR
Map: de_nuke
Players: 10/20
Country:
Port: 27032
Statistics: No
Average skill: 76266
Average ping: 80
Connect to server

01:10
CITADEL

Private server sTh
Map: ffa_2000
Players: 11/20
Country:
Port: 27014
Statistics: No
Average skill: 2219
Average ping: 18
Connect to server

02:44
Assali

Private server Assali
Map: cs_assault_upc
Players: 6/6
Country:
Port: 27023
Statistics: No
Average skill: 1126
Average ping: 107
Connect to server

02:51
LUXUS GG

Private server [LUXUS] AHYAO
Map: gg_new_pool_day2
Players: 7/20
Country:
Port: 27037
Statistics: No
Average skill: 2266
Average ping: 10
Connect to server

02:57
LUXUS GG

Private server [LUXUS] AHYAO
Map: gg_new_pool_day2
Players: 7/20
Country:
Port: 27037
Statistics: No
Average skill: 2048
Average ping: 24
Connect to server

چت کجاست؟
به ما بپیوندید Discord گپ زدن!
کشور  Russia  (6) Asia  (37) Brasil  (46) Germany  (20) Turkey  (2) USA (NYC)  (45) USA (SF)  (31)
Hostage Rescue (40) Bomb/Defuse (119) Fight/Yard (3) AWP/Sniper (2) Scout/Sniper 35HP AIM Gun Game (22) Death Run FFA Hide and Seek Lobby Training Escort a VIP Grenades Surf (1) BHOP
اضافی  رتبه بندی سرورها مهارت های لازم کامل نیست با بازیکنان  
صرفه جویی
تنظیم مجدد فیلترها
Rating / Perks سرور   پخش کننده ها توسط فیلتر: 267  ↓ نقشه  
تازه کردن
   
[ACE] *D U S K*
USA (New York City) by [ACE] S A L L Y
16/20 (11 connecting)
مهارت بازیکنان: -
cs_swetofor
دور نامحدود
اتصال
   
[ACE] A L C A Z A R
Germany by [ACE] Flaviv
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_aztec
دور نامحدود
اتصال
 
mEN iN tOILET*
Asia (Singapore) by m/t 言射SandyAKUMA*
0/12
مهارت بازیکنان: -
de_nuke
دور نامحدود
اتصال
   
[ACE] C H A T E A U
Asia (Singapore) by [ACE] LiZa MaFia
0/20
مهارت بازیکنان: -
cs_delta_assault
دور نامحدود
اتصال
   
[rim-job] 🔊
USA (New York City) by el_rOaChO [rj]
20/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 15965
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
yAk
USA (San Francisco) by el_rOaChO [rj]
15/20 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: 26835
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
 
CITADEL
South America (Brasil) by sTh
8/20 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 21879
cs_rio
دور نامحدود
اتصال
   
Italy
Germany by alf
0/20
مهارت بازیکنان: -
cs_italy
دور نامحدود
اتصال
 
GG
South America (Brasil) by LYDIA
11/20 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 4430
gg_dustwars
دور نامحدود
اتصال
   
Snow World FD.
Asia (Singapore) by AstraEa
8/20 (11 connecting)
مهارت بازیکنان: 17152
cs_moskva_msc
دور نامحدود
اتصال
   
#milf * Public Server
Germany by @takeiteasy
8/20 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 14065
de_dust
دور نامحدود
اتصال
 
LUXUS GG
Asia (Singapore) by [LUXUS] AHYAO
11/20 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: 13623
gg_adrenalin
دور نامحدود
اتصال
   
[ACE] C A S T L E 🏰
Germany by [ACE] J O E Y
0/20
مهارت بازیکنان: -
cs_delta_assault
دور نامحدود
اتصال
   
A+ Rocinante Experiments
USA (New York City) by Rocinante
3/20 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 313
de_abortion
دور نامحدود
اتصال
   
🍼「SEM╳ORAH」🍼
South America (Brasil) by CLA N#1 SVR BR
19/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 10726
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
COLI Indo Warzone®
Asia (Singapore) by [C0Ll]
18/20 (8 connecting)
مهارت بازیکنان: 22759
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
🔴 [V] VENDETTA SERVER 🔴
South America (Brasil) by [V] Lechitz
8/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 8585
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Assali
USA (New York City) by Assali
6/6 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 1256
cs_assault_upc
دور نامحدود
اتصال
   
[Zorro]
USA (San Francisco) by (Zorro) Coolslite
6/20
مهارت بازیکنان: 7311
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
 
Kostolom
Russia by kostolom
3/20
مهارت بازیکنان: 50
fy_2000
دور نامحدود
اتصال
   
U N I T Y* A R 3 N A
Turkey by Unity *S B
2/20
مهارت بازیکنان: 137
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
AWP INDIA - no stats
Russia by st4r
2/12 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 1256
awp_india
دور نامحدود
اتصال
   
[Fast serv] DIM 2.5m autosnipe
Germany by DIM
2/20 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 2286
cs_assault
دور نامحدود
اتصال
 
🏄 Surf #1
Russia public server
1/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 80
surf_iceday2
دور نامحدود
اتصال
 
aim
Russia by fl
0/6
مهارت بازیکنان: -
fy_pool_day
دور نامحدود
اتصال
   
🏄 Surf #2
Russia public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_ski_5
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Asia (Singapore) public server
0/2 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
bhop_mls_pal_bhops_h
دور نامحدود
اتصال
 
🏄 Surf #1
Asia (Singapore) public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_iceday2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - dust2 - 2x2
South America (Brasil) public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
data platform
Asia (Singapore) by Maksym
0/12
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Every day new map
Germany by * Hy6bI4 *
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_mirage
دور نامحدود
اتصال
   
🏄 Surf #2
USA (New York City) public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_ski_5
دور نامحدود
اتصال
 
AWP LEGO
Germany by st4r
0/20
مهارت بازیکنان: -
awp_lego_2018
دور نامحدود
اتصال
CITEDAL
Germany by STh
0/12
مهارت بازیکنان: -
ffa_mon
دور نامحدود
اتصال
AIM MAP - no perks, no stats
Germany by st4r
0/12
مهارت بازیکنان: -
aim_map
دور نامحدود
اتصال
   
🏄 Surf #2
Asia (Singapore) public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_ski_5
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - Aim Map
USA (New York City) public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
aim_headshot
دور نامحدود
اتصال
   
Grenades Trails
Germany by alexiscarel
0/20
مهارت بازیکنان: -
cs_assault
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
USA (New York City) public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_blocks
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - Aim Map
Asia (Singapore) public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
aim_headshot
دور نامحدود
اتصال
   
NAVIC
Germany by dragON
0/12
مهارت بازیکنان: -
fy_pool_day
دور نامحدود
اتصال
rats
South America (Brasil) by STh
0/6
مهارت بازیکنان: -
ffa_rats_1337
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - Aim Map
Germany public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
aim_headshot
دور نامحدود
اتصال
   
Black Dragon Clan of Steam
Russia by sshhiinigami
0/12
مهارت بازیکنان: -
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - DeathRun 🔊
Germany public server
0/5 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
dr_dangerous
دور نامحدود
اتصال
   
Moscow
Russia by Mafia
0/12
مهارت بازیکنان: -
ffa_2000
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - Train - 2x2
Germany public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_train_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Russia public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_blocks
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - dust2 - 2x2
Germany public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
dust_in_the_WiND
Russia by lamochina
0/20 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Germany public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_pena_damn
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Asia (Singapore) public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_blocks
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Germany public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_blocks
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - dust2 - 2x2
USA (New York City) public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Germany public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_mls_pal_bhops_h
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - dust2 - 2x2
Asia (Singapore) public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
Pool
Germany by Manson
0/6
مهارت بازیکنان: -
fy_pool_day
دور نامحدود
اتصال
 
CS_REPAIR
South America (Brasil) by Jean_666
0/6
مهارت بازیکنان: -
ffa_rats_1337
دور نامحدود
اتصال
   
STRAWBERRY FACTORY
Germany by [enVy] MrBrain
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - Aim Map
South America (Brasil) public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
aim_headshot
دور نامحدود
اتصال
 
Volleyball
Germany by sTh
0/6
مهارت بازیکنان: -
he_volleyball
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
South America (Brasil) public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_blocks
دور نامحدود
اتصال
 
[TUNA]THAI-TEAM 2
Asia (Singapore) by Noctis
0/20
مهارت بازیکنان: -
cs_untitled
دور نامحدود
اتصال
Bebra
Russia by kos
0/6
مهارت بازیکنان: -
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
[ACE] F O R T R E S S ⚔️
Germany by [ACE] J O E Y
0/12
مهارت بازیکنان: -
de_mirage
دور نامحدود
اتصال
ICEWORLD
Russia by st4r
0/20
مهارت بازیکنان: -
fy_iceworld
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - DeathRun 🔊
Russia public server
0/5
مهارت بازیکنان: -
dr_dangerous
دور نامحدود
اتصال
Mokrie_shelki
Russia by PIZDA Ивaнoвнa
0/12
مهارت بازیکنان: -
ffa_train
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - dust2 - 2x2
Russia public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - Aim Map
Russia public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
aim_headshot
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - Train - 2x2
Russia public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_train_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
[HGS] SPAIN - A L I C A N T E
Germany by [HGS] Jimmy_Rabbit
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_dust
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Russia public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_pena_damn
دور نامحدود
اتصال
 
nanaX.online
Germany by nanaX @ Di
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_nuke
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Russia public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_mls_pal_bhops_h
دور نامحدود
اتصال
 
🏄 Surf #1
Germany public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_iceday2
دور نامحدود
اتصال
     
de_dust2
Russia by StoreJ
0/6
مهارت بازیکنان: -
de_mirage
دور نامحدود
اتصال
   
🏄 Surf #2
Germany public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_ski_5
دور نامحدود
اتصال
   
🤰 My Internet Laggy Feels 👙
Germany by #milf * idhk
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - Aim Map
USA (San Francisco) public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
aim_headshot
دور نامحدود
اتصال
   
Lai Lai not dusty here
Asia (Singapore) by Player xyz
0/20
مهارت بازیکنان: -
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - Train - 2x2
USA (San Francisco) public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_train_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Asia (Singapore) public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_pena_damn
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - dust2 - 2x2
USA (San Francisco) public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - Train - 2x2
USA (New York City) public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_train_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
USA (San Francisco) public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_pena_damn
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
USA (New York City) public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_pena_damn
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
USA (San Francisco) public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_blocks
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
USA (New York City) public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_mls_pal_bhops_h
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
USA (San Francisco) public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_mls_pal_bhops_h
دور نامحدود
اتصال
 
🏄 Surf #1
USA (New York City) public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_iceday2
دور نامحدود
اتصال
 
🏄 Surf #1
South America (Brasil) public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_iceday2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - Train - 2x2
Asia (Singapore) public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_train_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
Wild Boars Butchery
Asia (Singapore) by Almond Jelly
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_dust
دور نامحدود
اتصال
   
EPITADIGITAL
South America (Brasil) by XIXI-DE-FADA
0/12
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - Aim Map
Turkey public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
aim_headshot
دور نامحدود
اتصال
Mane is a LOSER dog
South America (Brasil) by player 3045245
0/6
مهارت بازیکنان: -
ffa_rats_1337
دور نامحدود
اتصال
 
Moonlight Guild
Asia (Singapore) by SunnySz
0/20
مهارت بازیکنان: -
cs_untitled
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - Train - 2x2
South America (Brasil) public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_train_2x2
دور نامحدود
اتصال
 
🏄 Surf #1
Turkey public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_iceday2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
South America (Brasil) public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_pena_damn
دور نامحدود
اتصال
   
De_dust2
Asia (Singapore) by mouz I 西禁评
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
South America (Brasil) public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_mls_pal_bhops_h
دور نامحدود
اتصال
   
ALLEY
Russia by st4r
0/20
مهارت بازیکنان: -
cs_alley
دور نامحدود
اتصال
   
G L H F
Asia (Singapore) by Emanon
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_dust
دور نامحدود
اتصال
   
[TUNA]THAI-TEAM
Asia (Singapore) by [TUNA]
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
🏄 Surf #2
South America (Brasil) public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_ski_5
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - dust2 - 2x2
Turkey public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
Gaming Server
Turkey by Yazeed
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Turkey public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_blocks
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - Train - 2x2
Turkey public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
de_train_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
Mellanox 100gbe SG
Asia (Singapore) by mellanox connectx6
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Turkey public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_pena_damn
دور نامحدود
اتصال
 
🏄 Surf #1
USA (San Francisco) public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_iceday2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Turkey public server
0/2
مهارت بازیکنان: -
bhop_mls_pal_bhops_h
دور نامحدود
اتصال
   
🏄 Surf #2
USA (San Francisco) public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_ski_5
دور نامحدود
اتصال
   
[ROFT] OUXXX58_NKT_Furkan War
Turkey by NKT_Furkan
0/20
مهارت بازیکنان: -
cs_assault
دور نامحدود
اتصال
ADRENALIN
Russia by st4r
0/20
مهارت بازیکنان: -
gg_adrenalin
دور نامحدود
اتصال
   
🏄 Surf #2
Turkey public server
0/6
مهارت بازیکنان: -
surf_ski_5
دور نامحدود
اتصال
AIM QPAD - no perks, no stats
Russia by st4r
0/12
مهارت بازیکنان: -
aim_qpad_2007
دور نامحدود
اتصال
  اجاره سرور خود را! هر نقشه ، هر نوع بازی ، سرور خصوصی برای دوستان یا عموم.