در مرورگر بازی کنید
PLAY-CS.COM
زمان سرور: 03 Feb 16:18
نمایش دعوت ها
پنهان کردن دعوت ها

13:59
Battle of the PRO

Private server BERSERK
Map: cs_rio
Players: 3/12
Country:
Port: 27067
Statistics: No
Average skill: 9062
Average ping: 98
Connect to server

14:04
Floppy Town 🪜

Private server sTh
Map: hns_floppytown
Players: 5/12
Country:
Port: 27040
Statistics: No
Average skill: 2404
Average ping: 84
Connect to server

14:07
Battle of the PRO

Private server BERSERK
Map: cs_rio
Players: 6/12
Country:
Port: 27067
Statistics: No
Average skill: 5243
Average ping: 123
Connect to server

14:09
Floppy Town 🪜

Private server sTh
Map: hns_floppytown
Players: 8/12
Country:
Port: 27040
Statistics: No
Average skill: 3654
Average ping: 73
Connect to server

14:13
Momoka

Private server CADS
Map: cs_delta_assault
Players: 10/12
Country:
Port: 27008
Statistics: No
Average skill: 2790
Average ping: 5
Connect to server

14:17
NO POLITIC2

Private server Forester
Map: cs_mansion
Players: 5/6
Country:
Port: 27029
Statistics: No
Average skill: 6293
Average ping: 93
Connect to server

14:35
🏄 Surf #2

Public server
Map: surf_ski_2
Players: 5/6
Country:
Port: 27949
Statistics: No
Average skill: 465
Average ping: 127
Connect to server

14:49
🏄 Surf #2

Public server
Map: surf_ski_2
Players: 6/6
Country:
Port: 27949
Statistics: No
Average skill: 471
Average ping: 84
Connect to server

15:06
U N I T Y🐺A R 3 N A Soldiers

*Private server [Unity VengeanCe](https://play-cs.com/rating/search/6472741af49db4b787e128a6668a57 )
Map:
de_dust2
Players:
18/20
Country:
Port:
27035
Statistics:
No
Average skill:
5260
Average ping:
58
Connect to server**

15:11
Mokrie_schelki

Private server PIZDA Ивaнoвнa
Map: ffa_train
Players: 9/12
Country:
Port: 27060
Statistics: No
Average skill: 4366
Average ping: 68
Connect to server

15:22
Mokrie_schelki

Private server PIZDA Ивaнoвнa
Map: ffa_train
Players: 6/12
Country:
Port: 27060
Statistics: No
Average skill: 3401
Average ping: 45
Connect to server

15:35
Battle of the PRO

Private server BERSERK
Map: de_mirage_go
Players: 10/12
Country:
Port: 27067
Statistics: No
Average skill: 3478
Average ping: 95
Connect to server

15:41
Aztec Pros COME

Private server lostintime
Map: de_aztec
Players: 16/20
Country:
Port: 27069
Statistics: No
Average skill: 8526
Average ping: 44
Connect to server

15:46
Play-cs.com - DeathRun

Public server
Map: dr_dangerous
Players: 4/5
Country:
Port: 27948
Statistics: No
Average skill: 586
Average ping: 118
Connect to server

15:50
Aztec Pros COME

Private server lostintime
Map: de_aztec
Players: 19/20
Country:
Port: 27069
Statistics: No
Average skill: 11410
Average ping: 70
Connect to server

15:57
LUXUS GG

Private server [LUXUS] AHYAO
Map: gg_cloudcity_sw
Players: 14/20
Country:
Port: 27037
Statistics: No
Average skill: 4110
Average ping: 42
Connect to server

16:06
Play Cs X Good Vibes

Private server nosferati
Map: de_dust2
Players: 18/20
Country:
Port: 27070
Statistics: No
Average skill: 36729
Average ping: 44
Connect to server

16:08
Sucuk Public

Private server Anatolia l nSeine
Map: cs_swetofor
Players: 7/20
Country:
Port: 27007
Statistics: No
Average skill: 1349
Average ping: 65
Connect to server

16:08
HAVEFUN

Private server BOPE
Map: de_dust_go
Players: 7/12
Country:
Port: 27062
Statistics: No
Average skill: 2169
Average ping: 40
Connect to server

16:17
HAVEFUN

Private server BOPE
Map: de_dust_go
Players: 9/12
Country:
Port: 27062
Statistics: No
Average skill: 5665
Average ping: 39
Connect to server

چت کجاست؟
به ما بپیوندید Discord گپ زدن!
کشور  Russia  (210) Asia  (174) South America  (56) Germany  (334) Turkey  (47) USA (NYC)  (40) USA (SF)  (29)
Hostage Rescue (224) Bomb/Defuse (452) Fight/Yard (16) AWP/Sniper (19) Scout/Sniper 35HP AIM (24) Gun Game (112) Death Run (4) FFA (22) Hide and Seek (3) Lobby Training Escort a VIP Grenades Surf (12) BHOP (2)
اضافی  رتبه بندی سرورها مهارت های لازم کامل نیست با بازیکنان  
صرفه جویی
تنظیم مجدد فیلترها
Rating / Perks سرور   پخش کننده ها توسط فیلتر: 1268  ↓ نقشه  
تازه کردن
   
STRAWBERRY FACTORY [Skill:100]
Germany by enVy l MrBrain
20/20 (120 connecting)
مهارت بازیکنان: 28208
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
NOVA* D U S K
USA (New York City) by NOVA* S A L L Y
22/20 (41 connecting)
مهارت بازیکنان: 10820
cs_swetofor
دور نامحدود
اتصال
   
NO MERCY ON THESE STREETS!!!
Asia (Singapore) by Knight Raptor
13/20 (50 connecting)
مهارت بازیکنان: 14522
de_inferno
دور نامحدود
اتصال
   
N O V A
Germany by NOVA*Skorpid
21/20 (34 connecting)
مهارت بازیکنان: 5502
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
THE MULLET MAFIA ON OVERPASS
Asia (Singapore) by Knight Raptor
18/20 (25 connecting)
مهارت بازیکنان: 24076
de_overpass_v2
دور نامحدود
اتصال
   
[ACE] P A L A C E
Germany by [ACE] Kamols
17/20 (22 connecting)
مهارت بازیکنان: 3561
de_prodigy
دور نامحدود
اتصال
   
[ACE] C A S T L E 🏰
Germany by [ACE] C R E W
20/20 (17 connecting)
مهارت بازیکنان: 25427
cs_delta_assault
دور نامحدود
اتصال
   
[ACE] C H A T E A U
Asia (Singapore) by [ACE] L i Z a
20/20 (11 connecting)
مهارت بازیکنان: 18196
cs_delta_assault
دور نامحدود
اتصال
   
[ACE] A L C A Z A R
Germany by [ACE] Flaviv
18/20 (30 connecting)
مهارت بازیکنان: 6443
de_aztec
دور نامحدود
اتصال
   
KEEP CALM And NUKE IT DOWN
Asia (Singapore) by Knight Raptor
21/20 (15 connecting)
مهارت بازیکنان: 5770
de_nuke_v2_go
دور نامحدود
اتصال
   
🎄Happy New Year 2023🎄
Germany by nosferati
20/20 (16 connecting)
مهارت بازیکنان: 5679
de_mirage
دور نامحدود
اتصال
 
CITADEL 🗿
Germany by sTh
19/20 (24 connecting)
مهارت بازیکنان: 3661
ffa_mon
دور نامحدود
اتصال
   
Zon Pergaduhan
Asia (Singapore) by Plsavail
20/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 13694
cs_italy
دور نامحدود
اتصال
 
BOT
Germany by Nesrin
18/20 (18 connecting)
مهارت بازیکنان: 2470
awp_india
دور نامحدود
اتصال
   
Aztec Pros COME
Asia (Singapore) by lostintime
19/20 (12 connecting)
مهارت بازیکنان: 20822
de_aztec
دور نامحدود
اتصال
   
Lai Lai happy cny here [Skill:500]
Asia (Singapore) by Andy Warhol
0/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_cache_v2
دور نامحدود
اتصال
 
LUXUS GG
Asia (Singapore) by [LUXUS] AHYAO
19/20 (12 connecting)
مهارت بازیکنان: 4371
gg_cloudcity_sw
دور نامحدود
اتصال
   
#milf * Public Server
Germany by @nooby
18/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 2908
de_overpass_v2
دور نامحدود
اتصال
   
T I T A N S___H O M E [HGS]
Germany by [HGS] JIMMY_RABBIT
18/20 (15 connecting)
مهارت بازیکنان: 5879
cs_delta_assault
دور نامحدود
اتصال
   
[rj] 🔊
USA (New York City) by el_rOaChO
20/20 (11 connecting)
مهارت بازیکنان: 10242
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
yAk
USA (San Francisco) by el_rOaChO
20/20 (20 connecting)
مهارت بازیکنان: 8495
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
 
Momoka
USA (San Francisco) by CADS
8/12 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 2480
cs_delta_assault
دور نامحدود
اتصال
   
World Famous [Nitro] Clan #1
South America (Brasil) by [Nitro] Gringa
20/20 (17 connecting)
مهارت بازیکنان: 6621
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
U N I T Y*🐺A R 3 N A Soldiers
Turkey by Unity *VengeanCe
20/20 (9 connecting)
مهارت بازیکنان: 10550
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Play Cs X Good Vibes
Asia (Singapore) by nosferati
20/20 (9 connecting)
مهارت بازیکنان: 30209
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
SHUT UP AND PLAY
Germany by 102
20/20 (11 connecting)
مهارت بازیکنان: 8018
cs_italy
دور نامحدود
اتصال
DUST2
Russia by Гусь_
19/20 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 863
gg_dust2
دور نامحدود
اتصال
GG ADRENALIN
Russia by Jenek
18/20 (14 connecting)
مهارت بازیکنان: 914
gg_adrenalin
دور نامحدود
اتصال
 
GG
South America (Brasil) by LYDIA
18/20 (16 connecting)
مهارت بازیکنان: 2116
gg_new_pool_day2
دور نامحدود
اتصال
   
💋 #My Internet Laggy Feels 👙
Germany by #milf * Yurashi
18/20 (8 connecting)
مهارت بازیکنان: 3136
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Grenades Trails
Germany by alexiscarel
18/20 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: 13705
cs_assault
دور نامحدود
اتصال
   
dust_in_the_WiND
Germany by lamochina
18/20 (12 connecting)
مهارت بازیکنان: 8155
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
CheAT
Russia by CheAT
17/20 (12 connecting)
مهارت بازیکنان: 4143
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
NO POLITIC
Russia by Forester
17/20 (14 connecting)
مهارت بازیکنان: 4050
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Autosnipe
Germany by SmAKeR
16/20 (9 connecting)
مهارت بازیکنان: 7392
cs_assault
دور نامحدود
اتصال
   
Zer0 I E-SporT PvP
Turkey by Zer0 I NcX*
15/20 (10 connecting)
مهارت بازیکنان: 12052
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
COLI Indo Warzone®
Asia (Singapore) by [C0Ll]
15/20 (11 connecting)
مهارت بازیکنان: 63320
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Sucuk Public
Germany by Anatolia l nSeine
13/20 (12 connecting)
مهارت بازیکنان: 4269
cs_swetofor
دور نامحدود
اتصال
   
Black Dragon Clan Of Steam
Russia by shadowraze
13/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 5311
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
OTEC COCATb_POLNIY_BESPREDEL
Russia by ШОСЕБАЛОМ
12/12 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 700
gg_new_pool_day2
دور نامحدود
اتصال
   
GOGOGOGOGOGO
Russia by MARCUSSSSSSSSS
12/20 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 9477
cs_militia
دور نامحدود
اتصال
WALLMAC and FckYrMom
Russia by wallmac
11/12 (8 connecting)
مهارت بازیکنان: 866
gg_simpsons
دور نامحدود
اتصال
 
[ACE] F O R T R E S S ⚔️
Germany by [ACE] C R E W
10/12 (11 connecting)
مهارت بازیکنان: 1213
aim_dusty_ak
دور نامحدود
اتصال
   
Black Mesa
Russia public server
10/10 (8 connecting)
مهارت بازیکنان: 2460
de_dust_mini2
دور نامحدود
اتصال
 
HAVEFUN
Germany by BOPE
9/12 (15 connecting)
مهارت بازیکنان: 2971
de_dust_go
دور نامحدود
اتصال
   
🔰 [iNfamoUs Team] 🔰
South America (Brasil) by [iNf] f0rest
9/20 (9 connecting)
مهارت بازیکنان: 609
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
BLACK ANUS
Russia by [email protected] xUeSoS
8/12 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 3488
fy_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Guanteen
Turkey by Guanteen
7/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 16895
cs_assault
دور نامحدود
اتصال
ThisIs2000
Russia by NechtoTheThing
6/6 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 1201
gg_2000
دور نامحدود
اتصال
   
NO POLITIC2
Russia by Forester
6/6 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: 982
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
 
Palmite be
Turkey by [PaLmiTe] Shifta
6/6 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 1199
aim_headshot
دور نامحدود
اتصال
   
Battle of the PRO
Russia by BERSERK
6/12 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 3831
de_mirage_go
دور نامحدود
اتصال
 
🏄 Surf #1
Russia public server
6/6 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: 3015
surf_iceday2
دور نامحدود
اتصال
   
Server DGS - Pro Server
South America (Brasil) by Frasquito
6/20 (14 connecting)
مهارت بازیکنان: 6742
de_inferno
دور نامحدود
اتصال
   
🏄 Surf #2
Russia public server
6/6 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 670
surf_ski_2
دور نامحدود
اتصال
   
De_dust2
Asia (Singapore) by 25cm
6/20 (6 connecting)
مهارت بازیکنان: 12320
de_santorini
دور نامحدود
اتصال
   
POTE.LV PLAY-OFF GAMES
Germany by Businessman
6/12 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 2361
de_dust2_2x2_snow
دور نامحدود
اتصال
 
TIMURIK_SEXY
Russia by Baaks11
5/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 7602
aim_headshot
دور نامحدود
اتصال
 
polis vs lapicitos
South America (Brasil) by kaSe
5/12 (5 connecting)
مهارت بازیکنان: 4040
fy_pool_day
دور نامحدود
اتصال
 
***z o v***
Russia by ZOV**_AXMAT_CИЛА_*
5/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 2633
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
 
drim team
Russia by kos
5/6 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 4128
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
 
BANKROT EBLAN
Russia by Пожилая Баракуда
4/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 1314
gg_new_pool_day2
دور نامحدود
اتصال
 
Floppy Town 🪜
Germany by sTh
4/12 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: 15963
hns_floppytown
دور نامحدود
اتصال
Play-cs.com - DeathRun 🔊
Russia public server
4/5 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: 500
dr_dangerous
دور نامحدود
اتصال
   
ZXC Server
Russia by shadowraze
4/12 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: 2511
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
Welcome to BORIS ZHIVOTNOE
Russia by Puta Barca
4/6 (7 connecting)
مهارت بازیکنان: 97
gg_new_pool_day2
دور نامحدود
اتصال
 
Mokrie_schelki
Russia by PIZDA Ивaнoвнa
3/12
مهارت بازیکنان: 337
ffa_train
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - Aztec 2x2
Russia public server
3/4
مهارت بازیکنان: 759
de_aztec_2x2
دور نامحدود
اتصال
 
[ACE] P E N T H O U S E
Asia (Singapore) by [ACE] L i Z a
2/12 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 17375
aim_dusty_ak
دور نامحدود
اتصال
 
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop
Russia public server
2/2
مهارت بازیکنان: 50
bhop_bkz_goldbhop
دور نامحدود
اتصال
 
IG-88 | Thailand
Asia (Singapore) by IG-88 # Perfecto
1/12 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: 100
cs_untitled
دور نامحدود
اتصال
   
[TUNA]THAI-TEAM
Asia (Singapore) by TUNA
1/20
مهارت بازیکنان: 8697
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
World Famous [Nitro] Clan #2
South America (Brasil) by [Nitro] Gringa
1/12 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_inka
دور نامحدود
اتصال
 
working days
Russia by PlanBabaRoza
0/6
مهارت بازیکنان: -
hns_building
دور نامحدود
اتصال
     
Ded Avdey ABVGDEEZ
Russia by Злой Татарин
0/6
مهارت بازیکنان: -
cs_mansion
دور نامحدود
اتصال
   
Wild Boars Butchery
Asia (Singapore) by Iced Vanilla Latte
0/20
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
map of neron
Russia by Neron22
0/6 (2 connecting)
مهارت بازیکنان: -
fy_pool_day
دور نامحدود
اتصال
   
Dylan
Germany by DylanD
0/12 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_chemise
دور نامحدود
اتصال
   
Uvuvwev Osas
Germany by Uvuvwev Osas
0/20 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_dust2
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - 35hp
Russia public server
0/4
مهارت بازیکنان: -
35hp_winter
دور نامحدود
اتصال
   
Play-cs.com - Mirage 2x2
Russia public server
0/4 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_mirage_2x2
دور نامحدود
اتصال
   
go_yopta
Russia by Player 38932955
0/6
مهارت بازیکنان: -
cs_italy
دور نامحدود
اتصال
   
Fight Club [Skill:1000]
Asia (Singapore) by Rukawa
0/20 (3 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_dust2_go
دور نامحدود
اتصال
   
bing bong clay street
USA (New York City) by ass_pro_shop
0/20
مهارت بازیکنان: -
fy_deathmatch
دور نامحدود
اتصال
   
SALPAY_WAR_ROOM
Asia (Singapore) by Kid Rabis (JC)
0/6 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_dust
دور نامحدود
اتصال
   
NaBiK
Germany by dragON
0/12 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_dust_mini2
دور نامحدود
اتصال
   
Solvent Room
Asia (Singapore) by SPIRIT OF FIRE
0/20 (1 connecting)
مهارت بازیکنان: -
cs_untitled
دور نامحدود
اتصال
 
pool
Turkey by Manson
0/6
مهارت بازیکنان: -
fy_pool_day
دور نامحدود
اتصال
   
NANAX.ONLINE 5x5 LEAGUE
Russia by NOVA*AntivoLt[2H]
0/20 (4 connecting)
مهارت بازیکنان: -
de_dust2_2x2
دور نامحدود
اتصال
  اجاره سرور خود را! هر نقشه ، هر نوع بازی ، سرور خصوصی برای دوستان یا عموم.