مخاطب
PLAY-CS.COM
زمان سرور: 26 Sep 20:02
Game version: 0.1.4#968
نمایش دعوت ها
پنهان کردن دعوت ها

14:51
Alarm Anxiety

*Private server [ANXIETY Muxacuk](https://play-cs.com/rating/search/1f35b67e13e837a0d7944ec8b21a0b )
Map:
de_inferno
Players:
20/20
Country:
Port:
27064
Statistics:
No
Average skill:
2406
Average ping:
67
Connect to server**

14:55
VERTICAL WARFARE ON VERTIGO

Private server Knight Raptor
Map: de_vertigo
Players: 19/20
Country:
Port: 27041
Statistics: No
Average skill: 19844
Average ping: 23
Connect to server

14:55
[COLI] INDO WARZONE

Private server [COLI] MASTER YANG
Map: de_dust2
Players: 19/20
Country:
Port: 27121
Statistics: No
Average skill: 37652
Average ping: 60
Connect to server

15:02
Zer0 I E-SporT for Pr0 GameR

*Private server [Zer0 I YurTseveNC](https://play-cs.com/rating/search/9b1416dc693d659eaa413625c8ffd8 )
Map:
de_dust2
Players:
19/20
Country:
Port:
27025
Statistics:
No
Average skill:
7257
Average ping:
86
Connect to server**

15:05
Alarm Anxiety

*Private server [ANXIETY Muxacuk](https://play-cs.com/rating/search/1f35b67e13e837a0d7944ec8b21a0b )
Map:
de_inferno
Players:
19/20
Country:
Port:
27064
Statistics:
No
Average skill:
6248
Average ping:
62
Connect to server**

15:20
CITADEL 🗿 www.mon.gs/top

Private server sTh
Map: ffa_mongs
Players: 11/20
Country:
Port: 27014
Statistics: No
Average skill: 4166
Average ping: 51
Connect to server

15:21
🔰 [i N f a m o U s . T e a m] 🔰

Private server [iNf] peR
Map: de_dust2
Players: 16/20
Country:
Port: 27009
Statistics: No
Average skill: 12226
Average ping: 47
Connect to server

15:28
SoftMining

Private server МеГаПиХаРь
Map: de_dust
Players: 17/20
Country:
Port: 27036
Statistics: No
Average skill: 6598
Average ping: 65
Connect to server

15:29
[ACE] V I L L A

Private server [ACE] Kamols
Map: de_dust2_xmas
Players: 14/20
Country:
Port: 27075
Statistics: No
Average skill: 7240
Average ping: 51
Connect to server

15:51
Play-cs.com - 🐇 Bunny Hop

Public server
Map: bhop_deposito
Players: 2/2
Country:
Port: 27366
Statistics: No
Average skill: 1502
Average ping: 85
Connect to server

16:07
🔰 [i N f a m o U s . T e a m] 🔰

Private server [iNf] peR
Map: de_dust2
Players: 19/20
Country:
Port: 27009
Statistics: No
Average skill: 14643
Average ping: 62
Connect to server

16:25
NO MERCY ON THESE STREETS!!!

Private server Knight Raptor
Map: de_inferno
Players: 21/20
Country:
Port: 27061
Statistics: No
Average skill: 30040
Average ping: 40
Connect to server

16:25
STRAWBEROVIC FACTOVINA

Private server MrBrainovan
Map: de_dust2
Players: 21/20
Country:
Port: 27024
Statistics: No
Average skill: 34230
Average ping: 66
Connect to server

16:40
VERTICAL WARFARE ON VERTIGO

Private server Knight Raptor
Map: de_vertigo
Players: 19/20
Country:
Port: 27041
Statistics: No
Average skill: 22973
Average ping: 40
Connect to server

17:26
35 HP by Phoen1x

Private server Phoen1x_95
Map: 35hp_2
Players: 9/12
Country:
Port: 27089
Statistics: No
Average skill: 4819
Average ping: 59
Connect to server

18:15
35 HP by Phoen1x

Private server Phoen1x_95
Map: 35hp_2
Players: 8/12
Country:
Port: 27089
Statistics: No
Average skill: 5117
Average ping: 85
Connect to server

18:29
🔰 [i N f a m o U s . T e a m] 🔰

Private server [iNf] peR
Map: de_dust2
Players: 18/20
Country:
Port: 27009
Statistics: No
Average skill: 14232
Average ping: 52
Connect to server

18:59
U N I T Y A R 3 N A 🐺 [ Soldiers ]

*Private server [Unity VengeanCe](https://play-cs.com/rating/search/6472741af49db4b787e128a6668a57 )
Map:
de_dust2
Players:
2/20
Country:
Port:
27082
Statistics:
No
Average skill:
101338
Average ping:
94
Connect to server**

19:01
Kenigsberg

Private server OTTO KENIGSBERG
Map: cs_mansion
Players: 9/12
Country:
Port: 27012
Statistics: No
Average skill: 9325
Average ping: 56
Connect to server

19:52
35 HP by Phoen1x

Private server Phoen1x_95
Map: 35hp_2
Players: 7/12
Country:
Port: 27089
Statistics: No
Average skill: 1610
Average ping: 92
Connect to server

چت کجاست؟
به ما بپیوندید Discord گپ زدن!

مخاطبین ما

برای هر گونه سؤال در مورد پروژه, play-cs.com, با مخاطبین زیر تماس بگیرید: